Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Biz 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan zawod.

Müşderiniň öz markasy bolup bilermi?

Elbetde, markaňyzyň rugsady bilen.OEM hyzmatyny kabul edýäris.

Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Hilini üpjün etmek üçin TQM-i yzarlamaly QC toparymyz bar.Her ädim standartlara laýyk gelýär.Bu aralykda, zerur bolsa, siziň üçin surata we wideo alarys.

Sitata almak üçin näçe wagt gerek bolar?

Customörite önümler üçin zerur önüm jikme-jikliklerini bereniňizden soň 48 sagadyň dowamynda sitata bereris, sebäbi çykdajylary hasaplamaga wagt gerek, ýöne mümkin boldugyça gysga wagtda sitata bereris.

Näme üçin siziň kompaniýaňyzy saýlamaly?

Qualityokary hilli we arzan baha, hünärmen tehniki topar, baý tejribe, çalt eltiş wagty, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat, gowy abraý we ygtybarlylyk.

Esasy önümiňiz näme?

Kuwwatly transformatorlar, podstansiýalar, dolandyryş wyklýuçatel şkaflary, tozan sorujylar, predohraniteller, tussag edijiler, izolýatorlar, simler we kabeller we beýleki ýokary woltly önümler.

Birnäçe nusga alyp bilerinmi?

Hawa, nusga sargytlary hil barlagy we bazary barlamak üçin elýeterlidir.

Töleg şertleriňiz näme?

Adatça töleg usullaryny kabul edýäris: T / T, L / C.

Kepillik şertleriňiz näme?

24 aýlyk kepillik hödürleýäris.

Siziň paýyňyz barmy?

Talaplaryňyza baglylykda, bizde standart modeller bar.Käbir ýörite önümler we uly sargytlar buýrugyňyza görä täze öndüriler.

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

ISO9001, ISO14001, görnüş synagy, CE we ş.m.

Kompaniýaňyza baryp bilerismi?

Hawa, elbetde, kompaniýamyza baryp görmäge hoş geldiňiz.