GGD 600A 1000A 2000A Hytaýda 380V öndürilen ýapyk woltly durnukly kommutator

Gysga düşündiriş:

GGD AC pes woltly elektrik paýlaýyş şkafy elektrik stansiýalaryna, transformator podstansiýalaryna we senagat magdan kärhanalaryna degişlidir.Ac 50hz-de elektrik paýlaýyş ulgamynda, 380v naprýa .eniýe bilen baglanyşykly iş naprýa andeniýesi we hereketlendirijiniň kuwwatyny üýtgetmek, motor güýjüni paýlamak we dolandyrmak, motor gözegçiligi we yşyklandyryş üçin 3150a iň ýokary iş togy ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

GGD AC pes woltly energiýa paýlaýyş şkafy, howpsuz, ykdysady, rasional we ygtybarly bolmak ýörelgesinde Energetika ministrliginiň, müşderi we degişli dizaýn bölümleriniň ygtyýarlyklarynyň talaplaryna laýyklykda öndürilen pes woltly tok paýlaýyş kabineti.Onuň aýratynlyklary ýokary döwmek ukybyny, ýyladyşyň gowy durnuklylygyny, çeýe elektrik shemasyny, amatly kombinasiýany, yzygiderli, oňat amaly we täze gurluşy öz içine alýar.Pes woltly tutuş toplumlaýyn kommutatory çalyşmak üçin ulanylyp bilner.

GGD AC pes woltly kuwwat paýlaýyş şkafy IEC439 pes woltly kommutator we dolandyryş dişli gurnamalary we GB725117 pes woltly kommutator we dolandyryş dişli gurnamalary -part1: synag görnüşi we bölekleýin synag gurnamalary.

形象 1

Modeliň beýany

型号 说明 1
形象 .2.

Önümiň tehniki parametrleri we daşarky ölçegleri

参数.

外形 尺寸

形象 3

Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

GGD AC pes woltly kuwwat paýlaýyş kabinetiniň korpusy, ähliumumy kabinet çarçuwasy görnüşinde ýerli böleklerden kebşirlenýär, 8MF (ýa-da 8MF üýtgedilen) sowuk emele getirýän polat, gurluş bölekleri we ýörite bölekleri bellenen polat öndürijileri tarapyndan üpjün edilýär. takyklygy we hili.Universalhliumumy şkafyň bölekleri modul prinsipinde 20 mm gurnama deşikleri bilen bezelendir.Walýuta koeffisiýenti zawodda deslapky önümçiligi amala aşyryp biler, önümçilik möhletini gysgaldyp we iş netijeliligini ýokarlandyryp biler

B. GGD kabinetiniň dizaýny, iş wagtynda ýylylyk çykarmak meselesini doly göz öňünde tutýar.Şkafyň ýokarsynda we aşagynda dürli mukdarda ýylylyk çykaryjy deşikler bar.Elektrik komponentleri gyzanda, ýylylygyň mukdary köpeler, ýöne ýylylyk ýokardan şemalladylar we aşaky deşikler hemişe salkyn şemalyň üstüni ýetirer we möhürlenen şkafda aşakdan ýokara tebigy howa çalşygy ýoluny döreder we maksada ýeter. ýylylyk çykarmak.

C. Döwrebap senagat önümleriniň dizaýn talaplaryna laýyklykda, GGD kabinetiniň daşky görnüşi we dürli bölekleriň kesilmegi, ähli kabinetini owadan we owadan edýän altyn bölüm usulyndadyr.

D. Şkafyň gapysy amatly gurnamak we sökmek üçin aýlanýan hereketli zynjyr bilen truba birikdirildi.Gapynyň bukulýan tarapynda Şan şekilli kauçuk bar we gapy ýapylanda gapynyň we trubkanyň arasynda belli bir gysyş aralygy bar, şonuň üçin gapynyň kabinet we gapynyň berkidilen Gorag synpy bilen berk ýapylmagynyň öňüni almak üçin.

E. Elektrik bölekleri bilen gurnalan gural gapysy, ýumşak mis simiň köp bölekleri bilen trubka birikdirilýär we trubka toprak gorag zynjyryny emele getirmek üçin pyçakly barmak nurbatlary bilen birikdirilýär.

F. Örtük boýagy güýçli ýelimleýiş güýji, oňat taktil duýgusy bolan poliester mämişi şekilli boýag ýa-da epoksi tozydyr.Tutuş kabinet, baş aýlanmakdan gaça durýan we nobatçy işgärler üçin amatly wizual gurşaw döredýän Matt reňkde

G. Esasy awtobus zolagyny ýerinde ýygnamak we sazlamak üçin zerur bolsa, kabinetiň ýokarsy sökülip bilner.Şkafyň ýokarsyndaky dört burç götermek we eltip bermek üçin uçýan halkalar bilen oturdyldy

Kabinetiň Gorag synpy, IP30 müşderileri, iş gurşawyna görä IP20 bilen IP40 arasynda saýlap bilerler.

形象 5

Daşky gurşawyň ýagdaýy

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ~ + 40 we ortaça temperatura 24 sagatda +35-den geçmeli däldir.
2. Içerde oturdyň we ulanyň.Işleýän ýer üçin deňiz derejesinden beýiklik 2000M-den geçmeli däldir.
3. Otnositel çyglylyk iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir.Has pes temperaturada has ýokary çyglylyga rugsat berilýär.Mysal üçin90% +20.Emma temperaturanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, orta çyglaryň tötänleýin öndürilmegi mümkin.
4. Gurnama gradienti 5-den geçmeli däldir.
5. Güýçli yrgyldy we zarba bolmazdan we elektrik böleklerini ýok etmek üçin ýeterlik bolmadyk ýerleri guruň.
6. Islendik talap, öndüriji bilen maslahatlaşyň.

形象 6

Haryt maglumatlary

细节

Önümler

实 拍 5

Önümçilik ussahanasynyň bir burçy

车间 ..

Haryt gaplamasy

包装

Haryt amaly

案例.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary