GGJ 230V 400V qualityokary hilli pes woltly akylly reaktiw güýç öwezini dolmak kabineti

Gysga düşündiriş:

GGJ pes woltly energiýa paýlaýjy reaktiw kuwwat kompensasiýa toplumy, howpsuzlyk, ykdysadyýet, paýhaslylyk we ygtybarlylyk ýörelgeleri bilen işlenip düzülen açyk elektrik paýlaýyş reaktiw kompensasiýa integrirlenen kabinetiň täze görnüşidir.Şäher tory, oba elektrik ulgamyny özgertmek, senagat we magdan kärhanalary, köçe yşyklandyryşy, ýaşaýyş jaýlary we ş.m. AC 50Hz (60Hz), naprýa 38eniýe 380V (ýerli milli standartlara laýyklykda düzülip bilner), elektrik paýlanyşy, gözegçilik, gorag bilen ulanylýar , Reaktiw güýç öwezini dolmak, elektrik energiýasyny ölçemek we ş.m. bilen köp funksiýaly açyk integral paýlaýyş gutusy, şeýle hem ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda syzmakdan goramak funksiýasyny goşup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň täze gurluşy, ýerlikli gurluşy, ýokary gorag derejesi, amatly gurnama we düzediş, tehniki hyzmat we düýpli abatlaýyş artykmaçlyklary bar.Önüm GB7251.1-1997, GB / T15576-2008 laýyk gelýär we 3C şahadatnamasyndan geçdi.Häzirki elektrik torunyň üýtgemeginde ideal pes woltly doly toplum.GGJ seriýaly güýç paýlaýjy reaktiw kompensasiýa kabineti elektrik energiýasyny paýlamak, ölçemek, goramak we 0,4kV naprýa leveleniýe derejesiniň reaktiw güýji awtomatiki öwezini dolmak üçin amatlydyr.

形象 2

Modeliň beýany

型号 说明

Tehniki parametrler we daşarky ölçegler

参数 1 外形 尺寸

形象 .9_ 看图 王

Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

1.Akylly gözegçilik gözegçiligi, doly aýratynlykly. Ygtybarly öndürijilik awtomatiki öwezini dolmak;güýç faktoryny 0,9 ýa-da ondanam köpeldip biler;

2. real wagt görkeziji elektrik torunyň güýji faktory, görkeziş aralygy: yza galmak (0.00-0.99), öňde (0.00-0.99);

3. aşa woltly, garmoniki, öwezini dolmak, ulgamyň näsazlygy, fazanyň ýoklugy, artykmaç ýük we beýleki giňişleýin gorag bilen;

4. ýatlama parametrleri kesgitlenildi, ulgam elektrik toguny kadaly ýagdaýda kadaly ýagdaýa gelenden soň, nobatdaky persnmne-de parametrleri ýitirmez;

5.Grid ýük balansyna laýyklykda, fazanyň öwezini dolmak ýa-da garyşyk kompensasiýa almak;

6.anti-päsgelçilik ukyby, milli hünär derejesinden has ýokary 200V päsgelçilik impulsynyň gözenek amplitudasyndan gönüden-göni çydap biler.

形象 1

Daşky gurşawyň ýagdaýy

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ~ + 40 we ortaça temperatura 24 sagatda +35-den geçmeli däldir.
2. Içerde oturdyň we ulanyň.Işleýän ýer üçin deňiz derejesinden beýiklik 2000M-den geçmeli däldir.
3. Otnositel çyglylyk iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir.Has pes temperaturada has ýokary çyglylyga rugsat berilýär.Mysal üçin90% +20.Emma temperaturanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, orta çyglaryň tötänleýin öndürilmegi mümkin.
4. Gurnama gradienti 5-den geçmeli däldir.
5. Güýçli yrgyldy we zarba bolmazdan we elektrik böleklerini ýok etmek üçin ýeterlik bolmadyk ýerleri guruň.
6. Islendik talap, öndüriji bilen maslahatlaşyň.

形象 5

Haryt maglumatlary

细节

Önümler

实 拍 1_ 看图 王
实 拍 2

Önümçilik ussahanasynyň bir burçy

车间 1

Haryt gaplamasy

包装

Önümiň ulanylyşy we gapagy

应用
案例.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary