GZDW 220V 380V 480A 800A Hytaýda öndürilen elektrik geçiriji elektrik üpjünçiligini paýlaýyş kabineti

Gysga düşündiriş:

Uly, orta we kiçi energiýa öndürýän zawodda ýa-da podstansiýada ulanylýan DC paneli, ON / OFF işleýşi üçin çykýan DC çeşmesi, röle goragy, awtomatik gözegçilik, adaty ýagdaýda ýa-da näsazlyk ýagdaýynda ýokary woltly wyklýuçateller yşyklandyryjy.DC paneliniň ygtybarlylygy, beýleki güýç çeşmesi enjamlarynyň hemişe çalşyp bilmeýän zady.Substansiýada we elektrik stansiýasyndaky kömekçi elektrik çeşmesi üçin şeýle ýokary ygtybarlylyk bilen duşuşyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

DC panelleriniň bu tapgyrynda kiçi göwrüm, ýokary netijelilik, ýokary tehniki görkeziji, n + 1 ýylylyk artykmaç ätiýaçlyk nusgasy, ýokary ygtybarlylyk, modul dizaýny ýaly aýratynlyklar bar.Dünýäniň iň täze ösen rezonans naprýa .eniýeli goşa aýlawly dolandyryş rezonansly wyklýuçatel çeşmesiniň dört tehnologiýasy, adaty RS-485 we RS232 interfeýsleri tor awtomatizasiýasyny üpjün etdi, beýleki çykyşlar hem şuňa meňzeş ulanylyşyň adaty güýç çeşmesinden has ýokarydyr.
Gabat gelýän ülňüler: GB / T 19826-2005 Elektrik taslamalarynyň DC elektrik üpjünçiligi enjamlary üçin umumy spesifikasiýa we howpsuzlyk talaplary.JB / T 5777-4-2000 Elektrik ulgamynyň DC elektrik üpjünçiligi enjamlary üçin umumy spesifikasiýa we howpsuzlyk talaplary.JB / 8456-1996 Pes woltly DC kommutator we dolandyryş enjamlary DL / T 459-2000 Elektrik ulgamynda DC üpjünçilik kabinetiniň aýratynlyklary.DL / T 504195 Gazylyp alynýan elektrik stansiýasynyň içki aragatnaşygyny dizaýn etmegiň tehniki kody

形象 6

Önüm simleriniň shemasy we ulgam ýörelgesi

接线 方案 (1)
接线 方案 (4)
接线 方案 (5)
接线 方案 (3)
接线 方案 (2)
系统 原理
形象 5

Modeliň beýany

型号 说明 1

Önümiň tehniki parametrleri we gurluş ölçegleri

参数

结构 _ 看图 王
结构 (2) _ 看图 王

Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

1. Doly naprýa .eniýe awtoulagynyň düşmegi
Stepapylýan naprýa dropeniýe naprýa .eniýesine, basgançakly naprýa dropeniýe düşýän enjamy ýa-da naprýa stepeniýe basgançak enjamyny ygtybarly we ygtybarly ulanyp, awtomatiki öçürip / öçürip biler.
2. Merkezi gözegçilik we gözegçilik funksiýasy
Merkezi monitor enjamy DC panelindäki her bölegiň işleýän parametrlerini / ýagdaýyny tertipleşdirýär ýa-da dolandyrýar, şol bir wagtyň özünde her funksiýa modulynyň parametrlerini ýygnaýar we host maşyna ýükläň, buýrugy kabul ediji enjamdan geçiriň.Gurluş bölekleri hökmünde işlenip düzülen gurluş, iki aýlawly giriş çeşmesiniň naprýa .eniýesine, toguna gözegçilik edip biler, n / öçürmek üçin esasy we garaşma çeşmesi hökmünde özara işleşip biler.dolandyryş awtobuslarynyň we ýapylýan awtobuslaryň tok we naprýa; eniýesini sazlamak ýa-da dolandyrmak;batareýanyň naprýa
3. Köp basgançakly gorag
Artykmaç naprýa; eniýeniň öňüni almak üçin gorag goragçysy: çykyşdan ýokary woltly gorag;çykýan tok çäklendiriji goragy;gysga utgaşmany goramak;moduldan goramak;aşa temperatura, aşa tokdan goramak, bularyň hemmesi işiň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler
4. Temperaturanyň öwezini dolmak
Batareýa zawody tarapyndan berlen maglumatlara görä, batareýanyň zarýadynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin temperaturanyň öwezini dolmak merkezini saýlaň we koeffisiýent zarýad naprýa .eniýesini awtomatiki sazlaýar.
5. Duýduryş funksiýasy
Parametrler düzülenden soň, dolandyryş awtobusynyň aşaky naprýa .eniýesi, batareýa toparynyň naprýa .eniýesi, izolýasiýa anormallygy, çykyş kommutasiýa ýagdaýy ýaly dürli duýduryş funksiýalaryny ýerine ýetirip biler.
6.N + 1 Artykmaç dizaýn
10Ah-3000Ah-dan başlap, panelleriň çykyş shemasynyň erkin utgaşmasyny amala aşyrmak, dürli batareýa kuwwatlaryna laýyk gelmek üçin güýç çeşmesi modullarynyň göwrümini we kuwwatyny üýtgediň.Bu aralykda, bu dizaýn kuwwaty az bolanda n + 1 artykmaçlyk düzgünini ýerine ýetirýändigi sebäpli, 1 + 1 garaşmagy amala aşyryp biler.
7. Aragatnaşyk funksiýasy
Interfeýsi saýlamak arkaly, aragatnaşyk protokolyny CDT we MODBUS. arasynda üýtgedip biler. Iki aragatnaşyk porty RS-485 we RS-232 dört uzakdan işlemek üçin saýlanar.
8. Batareýa hyzmat etmezden
Klapan kadalaşdyrylan gurşun kislotasy batareýasy, tehniki hyzmatdan mugt ulanylýar, ygtybarly we ygtybarly işlemäge ukyply.Kislota ýa-da suw goşmagyň zerurlygy ýok.Akylly gözegçilik ediji, deslapky tertip boýunça ortaça zarýad bilen ýüzýän zarýadyň arasynda üýtgäp biler

形象 8

Daşky gurşawyň ýagdaýy

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ~ + 40 we ortaça temperatura 24 sagatda +35-den geçmeli däldir.
2. Içerde oturdyň we ulanyň.Işleýän ýer üçin deňiz derejesinden beýiklik 2000M-den geçmeli däldir.
3. Otnositel çyglylyk iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir.Has pes temperaturada has ýokary çyglylyga rugsat berilýär.Mysal üçin90% +20.Emma temperaturanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, orta çyglaryň tötänleýin öndürilmegi mümkin.
4. Gurnama gradienti 5-den geçmeli däldir.
5. Güýçli yrgyldy we zarba bolmazdan we elektrik böleklerini ýok etmek üçin ýeterlik bolmadyk ýerleri guruň.
6. Islendik talap, öndüriji bilen maslahatlaşyň.

形象

Haryt maglumatlary

细节

Önümler

实 拍 1
01_ 看图 王
09_ 看图 王

Önümçilik ussahanasynyň bir burçy

车间 1

Haryt gaplamasy

包装

Önümiň ulanylyşy we gapagy

案例.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary