CNKC-nyň üç innowasion tehnologiýasy Hytaýyň ilkinji million kilowat deňiz ýel fermasynyň elektrik geçirijisine kömek edýär

Hytaýda ilkinji million kilowat derejeli deňiz ýel fermasy, Dawan deňiz ýel energiýasy taslamasy şu ýyl jemi 2 milliard kWt arassa elektrik öndürdi, 600,000 tonnadan gowrak adaty kömüri çalşyp biler we kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny 1,6-dan azaldyp biler. million tonna.Ykdysady we jemgyýetçilik ösüşiň hemmetaraplaýyn ýaşyl üýtgemegine möhüm goşant goşdy, şeýle hem energiýa üpjünçiligi üçin energiýa kepilliklerini berdi.

2
“Dawan Offshore Wind Farm” taslamasy, ýurduň günorta suwlarynda ýerleşýär, meýilleşdirilen umumy kuwwaty 1,7 million kilowat.Dünýäde gurulýan ýeke-täk kuwwatly ferma taslamasydyr.Şol bir wagtyň özünde, dünýäde ilkinji deňiz deňzine taýfuna çydamly ýüzýän ýel turbinasyny we dinamiki kabel ulgamyny amala aşyrdy.Programmany görkezmek.Suwasty gämi kabel üpjünçiligi we gurluşyk EPC-iň baş potratçysy hökmünde CNKC Elektrik Topary taslama üçin 1000 km töweregi 220kV we 35kV suwasty gämi kabellerini goýdy we taslamanyň sazlaşykly işlemegini we işlemegini üpjün etmek üçin degişli elektrik we mehaniki enjamlary üpjün etdi.

Taslamanyň gurluşygynyň başynda, CNKC Elektrik Topary, uly göwrümli suwasty gämi kabel önümçiliginiň öňünde uly göwrümli, ultra-ýalpak suw we taýfuna çydamly dinamiki kabel ulgamlaryny dünýä derejesinde dizaýn etmek we öndürmek bilen ýüzbe-ýüz boldy. we hil gözegçiligi, zawodyň ýumşak bogunlarynyň esasy esasy tehnologiýasy “gysylýar”.Kyn meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, innowasiýa etmäge, tehniki kynçylyklary ýeňip geçmäge we üç innowasiýa tehnologiýasy bilen taslama üçin ygtybarly çözgütleri we gymmatly in engineeringenerçilik tejribesini bermäge batyrlygymyz bar.

5
01‍ Dünýä derejesindäki uly we uly göwrümli suwasty kabeller üçin innowasion önümçilik prosesi
CNKC Elektrik Topary uly uzynlykdaky önümçilik prosesi tehnologiýasyny, onlaýn takyk baglanyşygy dolandyrmak tehnologiýasyny, uly göwrümli kabel emele getiriş tehnologiýasyny we zawodyň ýumşak birleşmesiniň esasy esasy tehnologiýasyny täzeledi we kämilleşdirdi we tehniki päsgelçilikleri yzygiderli döwdi.Deňizdäki ýel fermasynyň suwasty gämi kabeliniň uzynlygy rekordy.

Ösen önümçilik tehnologiýasy we enjamlar binýadyna esaslanyp, sanly duýgur tehnologiýasyny innowasiýa ulanmak önümçiligi dolandyrmaga we hil gözegçiligini üpjün edýär we önümçilik we synag prosesini öz içine alýar.Bütin dünýädäki bulaşyklara gözegçilik ediň.

6

02 Dünýä derejesindäki zawod ýumşak bilelikdäki tehnologiýa innowasiýasy
CNKC Elektrik Topary, zawodyň ýumşak bogunlarynyň işleýiş gözegçiligini we önümçilik derejesini ýokarlandyrmak üçin täzelik edýär, aşa arassa daşky gurşaw gözegçiligi tehnologiýasyny, ýokary öndürijilikli interfeýs birleşdiriş tehnologiýasyny ösdürýär, önümçiligiň netijeliligini we ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyrýar we tehniki derejesi 500kV-e ýetip, dünýäde öňdebaryjydyr. tehniki derejesi.Dünýä derejesindäki zawodyň ýumşak bilelikdäki tehnologiýasy bu taslamada giň gerimde ulanyldy we zawod bogunlarynyň hiç biri-de şowsuz bolmady.

8

03 Dünýäniň ilkinji taýfuna çydamly ýüzýän ýel turbinaly dinamiki kabeliniň ýalpak deňizde innowasiýa ulanylyşyna düşüniň
Nebit we gaz ýatagyndaky dinamiki kabel ulgamy tehnologiýasyna we köp ýyllyk in engineeringenerçilik tejribesine esaslanyp, CNKC Elektrik Topary uly süýşmek, ultra-çuň suw kynçylyklary üçin goşa tolkun şekilli ýadawlyga garşy dinamiki kabel ulgamyny täzeçillik bilen ösdürdi, we “Dawan” ýüzýän ýel energiýa platformasynyň agyr taýfun şertleri.Ulgam dinamiki kabel gurnamasyny tamamlamak üçin ösen DP2 gurnama gämisini kabul edýär we üstünlikli ulanylýar, bu meniň ýurdumyza deňizdäki ýel energiýasynda nol öňe gidişlige ýetmäge mümkinçilik berýär we ýurdumyň uzak ýerleriniň giň gerimli ösüşi üçin gowy binýat döredýär. - deňizdäki ýel güýjüne ýetmek.

Geljekde CNKC Elektrik Topary esasy işe we garaşsyz innowasiýalara düşünmekde dowam eder.

010

CNKC Elektrik Topary dünýä esaslanmak maksadyna ygrarly bolmagyny dowam etdirer, halkara ýel energiýasy şäheriniň gurluşygyny öňe sürer, dünýäniň ähli derejeleri bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrar, ýokary derejeli deňiz enjamlaryna üns berer, dowam eder gözleg we ösüş üçin maýa goýumlaryny artdyrmak, önüm we hyzmat ulgamy çözgütlerini döretmek we müşderilere deňiz bilen üpjün etmegi dowam etdirmek Täze energiýa bilen üpjün edilýän “açar” toplumlaýyn hyzmat, ahyrky netijede milli arassa energiýa gurluşygyny täze derejä çykarmaga we milli “3060 ″ uglerodyň ýokary derejesi we uglerodyň bitaraplygy.


Iş wagty: Awgust-18-2022