Elektrik transformator pudagynyň ösüş ýagdaýy, daşky gurşawy goraýjy energiýa transformatorlary elektrik ýitgisini ep-esli azaldar

Kuwwat transformatory statiki elektrik enjamy bolup, AC naprýa .eniýesiniň (tok) belli bir bahasyny şol bir ýygylyk ýa-da birnäçe dürli bahaly başga naprýa .eniýe (tok) öwürmek üçin ulanylýar.Elektrik stansiýasy we podstansiýa.Institutyň esasy enjamlaryndan biri.

Y7

Transformator önümleriniň esasy çig malyna gönükdirilen kremniý polat list, transformator ýagy we esbaplary, mis sim, polat plastinka, izolýasiýa kartony girýär.Olaryň arasynda ugrukdyrylan kremniý polat önümçilik bahasynyň takmynan 35% -ini tutýar;transformator ýagy we esbaplary önümçilik bahasynyň takmynan 27% -ini tutýar;mis sim önümçilik bahasynyň takmynan 19% -ini tutýar;polat plastinka önümçilik bahasynyň takmynan 5% -ini tutýar;izolýasiýa karton önümçiligiň bahasynyň 3% -ini düzýär.

1. Senagatyň ösüşi
Kuwwatly transformatorlaryň öndürijiligi we hili, elektrik ulgamynyň işleýşiniň ygtybarlylygy we amaly peýdalary bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Milli statistika býurosynyň maglumatlaryna görä, 2014-nji ýyldan bäri ýurdumyň ýyllyk ýitgisi esasan 300 milliard kilowat-sagatdan gowrak derejede saklanýar.Şolaryň arasynda, energiýa tygşytlaýyş potensialyna eýe bolan geçirişde we paýlamakda transformatoryň ýitgisi takmynan 40% -i düzýär.

Y5

2. Senagat ýagdaýy
Çykyş tendensiýasyndan çen tutsaň, soňky bäş ýylda meniň ýurdumyň transformatorlarynyň umumy önümi üýtgäp durýan tendensiýany görkezdi.2017-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli önümçilik masştaby yzygiderli iki ýyl azaldy we 2019-njy ýylda gaýtadan ýokarlandy. Umumy masştab 1,756,000,000 kA ýetdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 20,6% ýokarlandy.2020-nji ýylda önümçiligiň göwrümi birneme azaldy we 1,736.012,000 kA. Torda işlemek nukdaýnazaryndan 2020-nji ýylyň ahyryna çenli meniň ýurdumda setde işleýän elektrik transformatorlarynyň sany 170 million bolup, umumy kuwwaty 11 milliard kVA.

Elektrik transformator pudagynyň geljekki ösüş tendensiýasy
1. Global
Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak barada dünýä habarlylygy bilen, akylly setleriň we super torlaryň çalt ýerleşdirilmegi we hökümetiň amatly syýasatlary elektrik transformator pudagynyň ösüşine goldaw berer.Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde elektrik transformatorlaryna bolan isleg güýçli ösüşi saklaýar we Aziýa-Pacificuwaş umman sebitindäki bazara bolan isleg dünýäde artýan paýy emele getirýär.Bulardan başga-da, elektrik energiýasynyň sarp edilişini ýokarlandyrmak, bar bolan elektrik transformatorlaryny çalyşmak we akylly setleriň we akylly transformatorlaryň kabul edilmeginiň artmagy dünýä güýç transformatorlary bazaryna itergi berýär.
2. Hytaý
Bazar islegine uýgunlaşmak we kanagatlandyrmak üçin köp energiýa transformator öndürijileri önümiň gurluşyny yzygiderli gowulandyrmak we önüm öndürijiligini gowulandyrmak, täze prosesleriň we täze materiallaryň gözlegini güýçlendirmek maksady bilen daşary ýurtlardan ösen önümçilik tehnologiýasyny we enjamlaryny hödürlediler.Onuň ösüşi uly kuwwatlylyk we ýokary naprýa .eniýe tendensiýasyny görkezýär.;Daşky gurşawy goramak, miniatýurizasiýa, ykjamlyk we ýokary impedans ösüşi, meniň ýurdumyň elektrik transformatorynyň ösüş perspektiwalarynyň gowy bolmagyna garaşylýar.

QQ 截图 20220309092259

 


Iş wagty: Awgust-12-2022