Guty görnüşli podstansiýa näme we guty görnüşli podstansiýanyň artykmaçlyklary näme?

Transformator näme: Transformatoryň köplenç iki wezipesi bar, biri bedeni ýokarlandyrmak, beýlekisi bolsa impedans gabat gelýän funksiýa.Ilki bilen güýçlendirmek barada gürleşeliň.Adatça ulanylýan woltlaryň köp görnüşi bar, meselem, ömri yşyklandyrmak üçin 220V, senagat howpsuzlygyny yşyklandyrmak üçin 36V, kebşirleýiş maşynyň naprýa .eniýesini hem sazlamaly, bularyň hemmesi transformator bilen aýrylmaz.Esasy rulon bilen ikinji derejeli rulonyň arasynda elektromagnit özara induksiýa prinsipine laýyklykda, transformator naprýa .eniýäni zerur naprýa toeniýe çenli azaldyp biler.
Uzak aralyga naprýa .eniýe geçirişinde naprýa .eniýäniň ýitgisini azaltmak üçin naprýa .eniýäni gaty ýokary derejä çykarmalydyrys, adatça transformatoryň roly bolan birnäçe müň wolta ýa-da onlarça wolta çenli ýokarlanmaly.
Impedansyň gabat gelmegi: Iň köp ýaýran zat, signalyň tekiz bolmagy üçin, köplenç köne ýaýlym ýaly impedans gabat gelmegi üçin transformatory saýlaň, sebäbi eksport üçin kesgitlenen basyş saýlanýar, gürleýji ýokary garşylyklydyr gürleýji, şonuň üçin gabat gelmek üçin diňe eksport transformatory ulanylyp bilner.Şonuň üçin gündelik durmuşy transformatorlardan, önümçilik önümçiligini transformatorlardan aýryp bolmaz.
Guty görnüşli podstansiýanyň gysgaça tanyşdyrylyşy: Guty görnüşli podstansiýa ýokary woltly güýç paýlaýyş şkafyndan, kuwwat transformatoryndan, pes woltly tok paýlaýyş şkafyndan we ş.m. demir gutuda oturdyldy we enjamlaryň üç bölegi bar birek-biregi goramak üçin giňişlik.Guty görnüşli podstansiýalarbirneme täze enjam.
Üstünlikleriguty görnüşli podstansiýalar:
.
(2) Raýat infrastrukturasynyň bahasyny azaltmak, uly göwrümde öndürilip, ýerdäki gurluşyk möhletini azaltmak, az maýa goýum we möhüm täsir etmek.
(3) Ownuk ululygy, ýeňil agramy, gurmak we hereket etmek aňsat.
(4) Möhürli transformatorlar ulanylyp bilner, sf6 halka tor şkaflary ýaly täze enjamlar uzyn sikl, tehniki hyzmat etmezden we doly funksiýalara eýe bolup, terminallar we halka torlary üçin amatly.
(5) Daşky gurşawy goramak, täze we owadan görnüş, wagtlaýyn elektrik, senagat meýdançalarynda, ýaşaýyş jaýlarynda, söwda merkezlerinde we beýleki gurluşyk elektrik zerurlyklarynda giňden ulanylýar we daşky gurşaw bilen deňeşdirilende sazlaşykly.


Iş wagty: Awgust-04-2022