Kabel şahasy gutusy we onuň klassifikasiýasy näme

Kabel şahasy gutusy näme?Kabel şahasy gutusyelektrik paýlaýyş ulgamynda umumy elektrik enjamydyr.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, kabeli bir ýa-da birnäçe kabele bölýän birleşýän guty.Kabel şahasy gutusynyň klassifikasiýasy: cableewropa kabel şahasy gutusy.Europeanewropanyň kabel şahamçalary soňky ýyllarda elektrik paýlaýyş ulgamlarynda kabel in engineeringener enjamlarynda giňden ulanyldy.Onuň esasy aýratynlyklary, kiçijik uzynlyk, arassa kabel tertibi ýaly aç-açan artykmaçlyklary bolan izolýasiýa diwar gabyklaryny izolýasiýa edip, üç ýadroly kabelleriň uly aralyk krossowerine zerurlyk ýok.Kabel birikdirijilerini 630A bahaly tok bilen birikdirmek, adatça, dürli ulanyjy zerurlyklary üçin kanagatlanarly tehniki çözgütleri üpjün edip biler.Amerikan kabel şahasy gutusy.Amerikan kabel şahasy gutusy, kabel paýlaýyş tor ulgamynda kabel in engineeringener enjamlarynda giňden ulanylýan awtobus görnüşli kabel şahasy enjamlarynyň bir görnüşidir.Kiçijik giňlik, çeýe kombinasiýa, doly izolýasiýa we doly möhürlemek ýaly aç-açan artykmaçlyklary bolan bir taraplaýyn gapynyň açylmagy we gorizontal köp passly awtobus paneli bilen häsiýetlendirilýär.Häzirki göterijilik ukybyna görä, adatça 630A esasy zynjyr we 200A şaha zynjyryna bölünip bilner.Baglanyşyk we kombinasiýa ýönekeý, amatly we çeýe bolup, enjamlary we kabel maýa goýumlaryny ep-esli tygşytlap we elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler.Söwda merkezleri, senagat seýilgähleri ​​we şäher dykyz ýerleri üçin amatly we häzirki şäher elektrik torunyň üýtgemegi üçin amatly önümdir.Kabel şahasynyň gutusyny üýtgediň.Kabel şahasy gutujy wyklýuçatel doly izolýasiýa, doly möhürlemek, poslama garşylyk, tehniki hyzmat etmezden, ygtybarly we ygtybarly, kiçi göwrümli, ykjam gurluş, aňsat gurnama we çeýeligiň aýratynlyklaryna eýedir we elektrik ulgamlarynda giňden ulanylýar.Wyklýuçatel Italiýadan getirilen TPS seriýaly önümleri kabul edýär, döwük görünýär we izolýasiýa we arkany söndüriji gurşaw ösen öçüriji aýratynlyklary bolan SF6 gazyny kabul edýär.Gowy izolýasiýa öndürijiligi, gaty gysga ýaýyň öçüriji wagty, görünýän döwük penjiresi we poslama garşy poslamaýan polat örtük, kabel şahasynyň gutusynyň işleýşini gaty gowy edýär, güýç ulanyjylaryň doly izolýasiýa, doly möhürlemek, ýokary ygtybarlylyk talaplaryny doly kanagatlandyrýar, Nebit, köp kombinasiýa, tehniki hyzmat etmezden, modully, poslama garşy we beýleki talaplar ýok.Paýlaýyş awtomatlaşdyryş enjamlary.Funksiýasykabel şahasy gutusy1. Uzak aralyk çyzygynda köp sanly kabeller bar, bu köplenç kabeliň sarp edilmegine sebäp bolýar.Şonuň üçin elektrik ýüküne çykýan setirde esasy kabel köplenç çykýan çyzyk hökmünde ulanylýar.Soňra ýüküň ýanyna baranyňyzda, esasy kabeli birnäçe ownuk kabellere bölmek we ýük bilen birikdirmek üçin kabel şahasy gutusyny ulanyň.2. Uzyn setirlerde, kabeliň uzynlygy setir talaplaryna laýyk gelmeýän bolsa, kabel bogunlaryny ýa-da kabel geçiriş gutularyny ulanyň.Adatça, gysga aralyklar üçin aralyk kabel birikdirijileri ulanylýar.Şeýle-de bolsa, tejribä görä, çyzyk uzyn bolanda, howpsuzlygy üpjün etmek üçin kabeliň ortasynda köp aralyk bogunlar bar bolsa, geçirmek üçin kabel şahasy gutusy göz öňünde tutulýar.


Iş wagty: Awgust-15-2022