Topar dolandyryşy we işgärleri taýýarlamak

Täze gelen okuw

Kollejde işe alynýanlar üçin "Talaş zehinler programmasy" üçin dürli okuw görnüşleri, kollej okuwçylaryna kompaniýa gireninden soň bir ýylyň dowamynda amaly ideg we goldaw almaga we uniwersitet şäherçesinden iş ýerine geçişini çalt tamamlamaga kömek edýär.

Täze kadr programmasy

Jemgyýetden zehinleri toplamak, mümkin boldugyça gysga wagtda uýgunlaşmak we gysga wagtda işe ýerleşmek ýörelgesine eýermek üçin "täze kadr meýilnamasy" üçin jemgyýetden zehinleri toplamak üçin zerur goldaw berýäris. kompaniýa has çalt, zehinlerine doly oýnaň we şahsy gymmatlyk dörediň.

Iş ýerinde okuw

Kompaniýa "maslahat medeniýetiniň" gurluşygyny güýçlendirýär, her bir işgäriň ýolbaşçylardan we hatda ýolbaşçylardan mowzuk maslahatyny almak üçin köp mümkinçilikleri bar we dürli işgärleriň aýry-aýry isleglerini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli dolandyryş dilini döredýär.

Dolandyryş okuwy

CNKC içerki dolandyryş ätiýaçlyk kadrlarynyň gurluşygyna uly ähmiýet berýär, okuw bilen bellenmegi birleşdirmegiň ýapyk ýörelgesine eýerýär we gözegçilik ätiýaçlygyny, dolandyryjy ätiýaçlygy we direktor / baş müdir ätiýaçlygyny öz içine alýan üç derejeli okuw ulgamyny üns bilen düzýär.Baý okuw görnüşleri işgärlere geljekki dolandyryş wezipeleriniň esasy mümkinçiliklerine doly düşünmäge we rol üýtgemegine doly taýýarlanmaga mümkinçilik berýär.

Hünär okuwy

CNKC diňe bir dolandyryş zehinleri üçin okuw we goldaw bermek bilen çäklenmän, R&D inersenerleri, hil inersenerleri, satuwdan soňky inersenerler we başgalar ýaly hünär zehinleri üçin maksatly okuw berýär, hünär kanaly ösüşi ösdürýän hünär zehinleri üçin hünär okuw meýilnamalaryny hödürleýär. inersenerleriň ýoly has düşnükli we has ýumşak we işgärleriň hünär ukybyny we umumy hilini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýar.

Onlaýn platforma

Işgärleriň ykjam öwrenmek we bölekleýin öwrenmek isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin kompaniýanyň onlaýn platforma ulgamy kompýuter, ykjam APP we WeChat ýaly dürli ulanylyş usullaryny üpjün edýär.Islän wagtyňyz her kim üçin müňe golaý dolandyryş we umumy hil kurslary bar.Islendik ýerden öwrenmek, her kimiň okuwyny we durmuşyny has täsirli, has habarly we gyzykly edýär.

topar01