YBF-35 / 0.4KV 630-2500KVA fotowoltaik ýel elektrik bekedi üçin ýörite guty görnüşli podstansiýa

Gysga düşündiriş:

Fotowoltaik ýel elektrik bekedi üçin YBF-35 seriýaly guty görnüşli podstansiýa, ýel turbinasyndan 0,6-0.69KV naprýa .eniýäni 35KV çenli ýokarlandyrandan soň, tora birikdirilen çykyş üçin ýörite enjamdyr.Bu önüm, deňizdäki ýel fermalarynyň we uly kuwwatlylygy we ýokary goragly fotoelektrik stansiýalarynyň talaplaryna jogap edip kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen täze önüm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Fotowoltaik ýel elektrik bekedi üçin YBF-35 seriýaly guty görnüşli podstansiýa, ýel turbinasyndan 0,6-0.69KV naprýa .eniýäni 35KV çenli ýokarlandyrandan soň, tora birikdirilen çykyş üçin ýörite enjamdyr.Bu önüm, deňizdäki ýel fermalarynyň we uly kuwwatlylygy we ýokary goragly fotoelektrik stansiýalarynyň talaplaryna jogap edip kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen täze önüm.

形象 8_ 看图 王

Modeliň beýany

型号 说明
形象 7_ 看图 王

Önümiň tehniki parametrleri we daşarky ölçegleri

参数 1 参数 2 参数 3

结构 2 外形 尺寸

24 .24

Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

1. Guty gabygy, daşary ýurt ösen tehnologiýalaryna salgylanyp, hakyky ýagdaýa görä işlenip düzülendir we berklik, ýylylyk izolýasiýasy we howa çalşygy, durnukly öndürijilik, poslamagyň öňüni almak, tozanyň öňüni almak, suw geçirmeýän, ownuk haýwanlaryň öňüni almak, owadan görnüş, we başgalar, polat plastinka, birleşdirilen plastinka, poslamaýan polat plastinka, sement plastinka we ş.m. ýaly gabyk materiallarynyň köp görnüşi bar.
2. volokary woltly giriş liniýasy, ýokary woltly ölçeg we ýokary woltly çykyş liniýasy üçin ýokary woltly otagda xgn15, hxgn17 ýa-da kyn28a ýaly ýokary woltly kommutator we beýleki enjamlar bar.Volokary woltly tarapy halka ulgamy bilen üpjün etmek, terminal elektrik üpjünçiligi, goşa elektrik üpjünçiligi we beýleki elektrik üpjünçiligi rejeleri bilen tertipläp bolýar we ýokary woltly ölçeg talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary woltly ölçeg elementleri hem gurlup bilner.Esasy wyklýuçatel, adatça ykjam we ýerlikli gurluş we nädogry işlemäge garşy funksiýa bilen ýük açary ýa-da vakuum zynjyrydyr.
3. Pes woltly giriş liniýasy, reaktiw kompensasiýa we pes woltly çykýan liniýa üçin pes woltly otagda GGD, GCS ýa-da MNS ýaly pes woltly kommutator we beýleki enjamlar bar.Pes woltly tarap, elektrik paýlanyşyny, yşyklandyryş paýlanyşyny, reaktiw öwezini dolmagy, elektrik energiýasyny ölçemegi we beýleki funksiýalary ýerine ýetirip bilýän ulanyjy tarapyndan talap edilýän elektrik üpjünçiligi shemasyny emele getirmek üçin panel görnüşini ýa-da şkafyň oturdylan gurluşyny kabul edýär.Esasy wyklýuçatel, adatça, gurnama çeýe we işleýşi ýönekeý bolan ähliumumy tok öçürijini ýa-da akylly tok öçürijini kabul edýär.
4. Transformator otagynda transformator doly möhürlenen ýag çümdürilen transformator ýa-da gury görnüşli transformator ulanyp biler.Saga çümdürilen transformator S9, S11, S13 ýa-da SH15, gury görnüşli transformator bolsa scb10, scb11, SGB10 ýa-da scbh15 bolup biler.Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna görä, has saýlama we çeýeligiň artykmaçlyklaryna eýe bolan erkin düzülip bilner.
5. Gutynyň gapagy goşa gatlakly gurluş bilen bezelendir we interýer gaty gowy izolýasiýa funksiýasyna eýe bolan köpük plastmassa bilen doldurylýar.Transformator otagy kondensasiýa garşy we awtomatiki temperatura gözegçilik, ýyladyş we sowadyjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Gap gapagynyň we gapdal plastinkanyň daşyndaky tozana garşy enjam ýerleşdirildi.

形象 4

Daşky gurşawyň ýagdaýy

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ~ + 40 we ortaça temperatura 24 sagatda +35-den geçmeli däldir.
2. Içerde oturdyň we ulanyň.Işleýän ýer üçin deňiz derejesinden beýiklik 2000M-den geçmeli däldir.
3. Otnositel çyglylyk iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir.Has pes temperaturada has ýokary çyglylyga rugsat berilýär.Mysal üçin90% +20.Emma temperaturanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, orta çyglaryň tötänleýin öndürilmegi mümkin.
4. Gurnama gradienti 5-den geçmeli däldir.
5. Güýçli yrgyldy we zarba bolmazdan we elektrik böleklerini ýok etmek üçin ýeterlik bolmadyk ýerleri guruň.
6. Islendik talap, öndüriji bilen maslahatlaşyň.

形象 6_ 看图 王

Haryt maglumatlary

细节 3

Önümler

实 拍 2

Önümçilik ussahanasynyň bir burçy

车间 ..

Haryt gaplamasy

包装

Haryt amaly

案例 -

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň